Konut Kredisi Ev Avantajlari

Konut Kre­disi ile Ev Al­ma­nın Avantajları
Kre­di ile alı­nan evin ki­ra­ya ve­ril­me­sin­den el­de edi­len ki­ra ge­li­ri için ge­lir ver­gi­si öden­mi­yor.

Hem ev sa­hi­bi olup hem de alı­nan ki­ra ile kre­di tak­sit­le­ri­nin bir kıs­mı ya da ta­ma­mı öde­ne­bi­li­yor. Ge­nel­de evi olan­lar için bu du­rum avan­taj­lı. Kre­di ile ev al­ma­nın bir avan­ta­jı da­ha var. O da ver­gi avan­ta­jı! Kredi ile Ev Almanın Avantajı Ne? Kre­di ile alı­nan evin ki­ra­ya ve­ril­me­sin­den el­de edi­len ki­ra ge­li­ri için ge­lir ver­gi­si öden­mi­yor. Avan­taj şöy­le: - Kira geliri olanlar, bu ge­lir­le­ri­ni be­yan edip ge­lir ver­gi­si öde­mek zo­run­da­lar.  Be­yan edi­len ki­ra ge­li­rin­de, “ger­çek gi­de­r” yön­te­mi se­çi­lir­se Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu­’na gö­re, “ Ko­nut kre­di­si ne­de­niy­le öde­nen fa­iz­le­rin ta­ma­mı gi­der ola­rak in­di­ri­le­bi­li­yo­r”
Kiraya verilen bir adet konutun satın alma bedelinin %5 i, 5 yıl süre ile kira gelirinden indirilebiliyor. Kişi kendisi kirada oturuyorsa, aldığı kiralardan ödediği konut kirasını da indirebiliyor. Kiraya verilen evlerin onarım ve sigorta giderleri, amortismanları, emlak vergisi, kiraya verilen gayrimenkul için bir sözleşmeye, kanuna ya da mahkeme kararına istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar da kira gelirlerinden indirilebiliyor.
Konut kira gelirlerinde bir de 'istisna' var. 2013 yılında istisna tutarı 3200 TL. Ancak, istisnaya isabet eden tutar kadar olan giderler indirilemiyor. Ticari, zirai ve ya mesleki kazancının yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar, bu istisnadan yararlanamıyor. Ayrıca istisna tutarı üzerindeki konut kira gelirini beyan etmeyenler veya eksik beyan edenler için de bu istisna uygulanmıyor.